1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลานำประชาชนชาวสงขลาร่วมเวียนเทียนในพิธีตามรอยพระบาทยาตรา ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

          วันที่ (11 มี.ค. 62) ที่บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน " ตามรอยพระบาทยาตรา" ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อย้อนระลึกถึงความเป็นมาและการก่อตั้งเมืองสงขลา ตลอดจนการได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา ทำให้เกิดความรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเองและถือเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

           สำหรับ พระเจดีย์หลวง พระเจดีย์หลวงเป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของเขาตังกวน พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง สันนิษฐานว่าเป็น พระเจดีย์โบราณที่มีมานาน แต่ไม่ปรากฎหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจน จนต่อมาในปี พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2409 จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินหลวง 37 ชั่ง ให้เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และในครั้งนั้น เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)ได้ สร้างคฤห์ไว้ที่ฐานพระเจดีย์ และต่อเติมเก๋งที่มุมกำแพง พระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ของสงขลาจึงมีการบูรณะซ่อม แซมมาโดยตลอด ในปีพ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ ณ พระเจดีย์หลวง เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาสืบต่อไป

 

 

ประชา โชคผ่อง//ข่าว
วิทยา  สันบู //ภาพ
อรรคพงษ์  บุญชีพ //ภาพ
11 มี.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา