1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสงขลาปี 2562 สงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

          วันนี้ (21 มี.ค.62) ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสงขลาปี 2562 สงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด โดยมีนายบัญลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          สำหรับการหารือในครั้งนี้ คณะทำงานในแต่ละฝ่ายได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ ประเด็น1. การแยกเศษอาหารเข้าสู่กระบวนการเก็บ ขน โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2.หาดสมิหลาสะอาด โดย เทศบาลนครสงขลา, 3. คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยสำนักงานจังหวัดสงขลา, 4. ถนนเข้าสู่เมือง สะอาดสวยงาม โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา, 5. สงขลาปลอดโฟม ลดการใช้พลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 6. ตลาดสะอาดและ7. คลองสำโรงสวยสะอาด โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อนำมานำมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา