1.1

โรงพยาบาลสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลาครั้งที่ 60 ประจำปี 2562 โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีมีจำนวนทั้งสิ้น 3,118,838 บาท

          วันนี้ (27 มี.ค. 62) ที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลาครั้งที่ 60 ประจำปี 2562 โดยมีนายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ 18 พระเถรานุเถระ ข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะแพทย์พยาบาลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

          นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2502 คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา โดยการเสนอแนะของพระครูธรรมสารศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดดอนรักในขณะนั้น ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ได้จัดงานทอดผ้าป่าตึกพยาบาลสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาคสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย์ที่มีราคาแพง รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และแม่ชีที่ป่วยซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะสงฆ์จังหวัดสงขลากับชาวจังหวัดสงขลา จึงไดhจัดตั้งมูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์ โดยร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าตึกพยาบาลสงฆ์เป็นประจำติดต่อกันมาทุกปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2553 มูลนิธิตึก พยาบาลสงฆ์โดยคณะกรรมการ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตึกพยาบาลสงฆ์ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์จากการทอดผ้าป่าฯ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า "ทอดผ้าป่าตึกพยาบาลสงฆ์" เป็น

         "ทอดผ้าป่าสงฆ์อาพาธ" แท สำหรับในปีนี้เป็นการทอดผ้าป่าฯ ครั้งที่ 60 ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าฯ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ตรงกับแรม 7ค่ำ เดือน 4 ณ โรงพยาบาลสงขลาเพื่อที่จะนำเงินบริจาคไปเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับอาคาร 90 ปีโดยโรงพยาบาลสงขลามีนโยบายจะเปิดใช้อาคาร 90 ปี เพื่อให้บริการแกผู้ป่วยประมาณเดือนมิถุนายน 2562 และขณะนี้ยังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกหลายรายการ สำหรับอาคาร 90 ปี เป็นอาคาร 5 ชั้น ได้จัดสรรพื้นที่แต่ละชั้นเพื่อเปิดให้บริการ ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นคลินิกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมและคลินิกผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ชั้น 2 เป็นห้องผ่าตัดจำนวน 6 ห้อง, ชั้น 3 เป็นห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 8 ห้องและห้องผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 8 ห้องห้อง, ชั้น 4 เป็นหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 16 ยูนิต, ชั้น 5 เป็นหน่วยไตเทียม 20 ยูนิต,
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างโดยกั้นห้องแยกผู้ป่วยภาวะวิกฤตด้านอายุรกรรม และห้องผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งปรับปรุงระบบอากาศ จำนวน 16 ห้อง,
3. จัดให้มีห้องเตรียมยาเคมีบำบัดและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภท,
4. เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วยพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการฟอกไต จำนวน 26 เตียง,
5. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยและเพื่อสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ
6. เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์-สามเณรอาพาธและแม่ชีที่ป่วย

          ด้านนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การที่โรงพยาบาลสงขลาจะนำเงินบริจาคที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธไปพร้อมกัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและน่ายินดีเป็นอย่างยิง นับได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเงินบริจาคที่เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ผู้บริจาคเงินก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นอย่างมากและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาโดยใกล้ชิด ดั่งพระพุทธพจน์ทรงตรัสไว้ว่า “ผู้ใดต้องการปฏิบัติบำรุงตถาคต ขอผู้นั้นจงปฏิบัติบำรุงพระภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด” ซึ่งจะเกิดสิริมงคลแก่ผู้บริจาคอย่างใหญ่หลวง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์-ชัยธวัช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 มี.ค. 62