1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา เปิดการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

          วันนี้ (27 มี.ค.62) ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หัวหน้าหน่วยงานราชการและผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้คัดเลือกจากภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดทั่วไป จัดประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ 2562 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจำนวนมาก ทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลกอย่างมุ่งมั่น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบการณ์ทั้งในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือของหน่วยงานในทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ให้เกิดประสิทธิผลและยั่งยืนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชนและท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทำลายความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในการบริหารงานดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้กิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยการเสวนาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ชน รุ่นใหม่การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ทั้งประเทศนอกจากนี้ยังมีการศึกษาแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล และการมอบโล่เกียรติคุณ แก่กลุ่มภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา