1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง" ที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ของชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกการเห็นคุณค่าและการสืบสานรักษามรดกวัฒนธรรมของคนในพื้นที่

          วันนี้ (28 มี.ค.62) ที่โรงแรมเลคอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง" ที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ของชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกการเห็นคุณค่าและการสืบสานรักษามรดกวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยมีนางอภิษฎา ทองสะอาด หัวหน้าโครงการด้านการศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันอาศรมศิลป์ คณะครูประถม นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วม 

          นางอภิษฎา ทองสะอาด หัวหน้าโครงการด้านการศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบคุณค่า เพื่อสื่อสารความเป็นพลเมืองรักษ์สงขลาอย่างสร้างสรรค์ โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษา ภายใต้ชุดโครงการการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่า และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม “ เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกเราและเมืองมรดกโลกโครงการรักษ์สงขลาระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนและการปลูกฝังจิตสำนึกการเห็นคุณค่าและการสืบสานรักษามรดกวัฒนธรรมของเมืองเก่าสงขลาให้แก่เด็ก เยาวชนและคนสงขลา ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนและเมืองสงขลาให้น่าอยู่ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบัน

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังในการขับเคลื่อนคุณค่าเมืองเก่าสงขลาให้แก่เยาวชน และนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป พร้อมทั้งมอบทุนและเกียรติบัตร สื่อสร้างสรรค์แก่ นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และได้รับทุนเพื่อไปต่อยอดให้เมืองสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกให้แก่คนรุ่นใหม่

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว/ภาพ
28 มี.ค.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา