1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

      วันนี้ (31 มี.ค.62) จังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นำคณะ ผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนทั่วไป ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้าพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศไทยและประชาชนเป็นล้นพ้นที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยปัญหา พระปรีชาญาณอันสุขุมลุกซึ้งได้ผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกันได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีและมีการติดต่อค้าขาย กับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก

          ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากรทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ และทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างมาตั้งแต่ต้นราชการที่ 1 ซึ่งร่วงโรยลงตามกาลเวลาสำหรับ พระอารามใหม่ที่ทรงสร้างซึ่งมีลักษณะศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากกว่า 30 พระอาราม ซึ่งล้วนแต่งดงามวิจิตรเป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมบท กำหนดให้พระเปรียญ นักธรรมสอบเพื่อส่งเสริมให้มีพระเถระ ที่ทรงวุฒิที่สูงประดับอาภรณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนา ปรากฏว่าพระศาสนารุ่งโรจน์แพร่ขยายไปสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาด้วย ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองและประชาชน

 

 

ประชา โชคผ่อง /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

31 มี.ค. 62