1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการรณรงค์ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สงขลาร่วมใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

       วันนี้ (5 เม.ย. 62) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการรณรงค์"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สงขลาร่วมใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีดร. นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองรายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 400 คนเข้าร่วม

        ดร. นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการ แล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ต้องฉีดจนครบชุดตามที่แพทย์ผู้ให้การรักษากาหนด เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ยังรักษาไม่ได้ ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าจากพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้มีการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

        จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พ.ศ.2561 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561) พบผู้เสียชีวิต 17 รายจาก 14 จังหวัด สำหรับใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบผู้เสียชีวิต 4 รายเป็นเพศชายทั้งหมด (สงขลา 2 ราย พัทลุง ตรัง จังหวัดละ 1 ราย) สาเหตุเกิดจากถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดและไม่ไปฉีดวัคซีน โดยสุนัขที่กัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ งและเป็นสุนัขจรจัดที่มีอายุน้อย นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 175 หัว พบมากสุดเป็นสุนัข 155 หัว โค 17 หัว แมว 2 หัว และแพะ 1 หัว จังหวัดที่พบหัวบวกมากสุดคือสงขลา 96 หัว ได้แก่ อำเภอเมือง 17 หัว รัตภูมิ 15 หัว หาดใหญ่ 13 หัว (มีผู้เสียชีวิต 2 ราย) ซึ่งเกือบทุกอำเภอในจังหวัดสงขลามีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

       สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อแนวทางการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การประกาศเจตนารมณ์ การจัดบูธนิทรรศการและการให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 เม.ย. 62