1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา และงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

               วันนี้ ( 10 เม.ย.62 ) ที่โรงแรมบี พี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา  นายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีมอลโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา และงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีนางพรเพ็ญ  สุขจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

         

 

                นางพรเพ็ญ  สุขจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ (ด้านจิตรกรรม) ได้แก่ นางสาวแก้วสุดา  บุตรเผียนและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ  พิมเสน, สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (ด้านสมัยใหม่) ได้แก่ นายพรชัย  บุญสม, นายถาวรโสมกูล สาขาการช่างฝีมือ (ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง), นายทนงศักดิ์ ศรีปะนะ สาขาการช่างฝีมือ (ด้านช่างตีเหล็กลาย) นายอภิชาติ  จันทร์แดง สาขาวรรณศิลป์ , นายสัณฐาน ดินลานสกูล สาขาศิลปะการแสดง (ด้านการแสดงหนังตะลุง) , นายอภิชาติ  คัญทะชา สาขาศิลปะการแสดง (ด้านดนตรีพื้นบ้าน)

              นอกจากนี้ได้มีการจัดงานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

              ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงค่าอย่างยิ่ง แก่เยาวชน ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดให้คงอยู่ เป็นเกียรติประวัติกับวงศ์ตระกูลและจังหวัดสงขลา การจะได้รับยกย่องเป็นบุคคลเช่นท่านทั้งหลาย จะต้องสั่งสม สร้างสรรค์ผลงาน เผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ถ่ายทอดไปสู่เด็ก เยาวชน ประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ข่าว

วิทยา  สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 เม.ย. 62