1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 / 2562

        วันนี้(11 เม.ย.62) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา  นายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุรินทร์  สุริยะวงศ์  นายอำเภอจะนะ คณะกรรมการตำบลบ้านนา คณะกรรมการตำบลแค  คณะกรรมการตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม

          กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รับประกาศการกำหนดพื้นที่ประกาศประเภทการบริหารกองทุนพัฒนาในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีประเภทการบริหารกองทุน เป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการพัฒนาที่มากพอต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปี เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 4 แห่งดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2) บริษัท ทรานส์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด โดยได้รับเงินจัดสรรครั้งแรกเพื่อดำเนินงานกองทุนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

         ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทาง การเงิน มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับกรอบระยีเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฎิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฎิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบัติ..................

 

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 เม.ย.62