1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร. ที่เสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

        วันนี้(18 เม.ย.62)  ที่  สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบีติงาน แก่ อปพร.จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิก อปพร. ทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมในพิธีฯ จำนวน 500 คน

          นายไพโจน์ จริตงาม รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสงขลา กล่าว่า ปัจจุบันนี้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ใด สังคมจะได้เห็นถึงความพร้อมเพียงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า หนึ่งล้านสองแสนคนกระจายอยู่ในพื้นที่  ถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมุ่งหวังเพียงเพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้หวังประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด  การมีจิตอาสาของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนี่เอง ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกต่อไป

       ด้านนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทุกวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จังหวัดสงขลา กำหนดให้เป็นวัน อปพร. เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังกาย และความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยสังคมภายใต้อุดมการณ์ เมตตา กล้าหาญ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีกิจกรรมการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

          สำหรับจังหวัดสงขลา  มีประชาชนอาสาสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดสงขลา  จำนวน 17,350 คน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเหล่านี้  ได้เข้ามาเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างน่ายกย่อง

 

ประชา โชคผ่อง/ข่าว   

 อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา