1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์" จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 16 อำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และประชาชนด้อยโอกาสที่ยากไร้ เจ็บป่วยให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและครบถ้วน
            วันนี้ (22 เม.ย. 62) ที่โรงแรม ต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์" จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางณัฐวิมล วรรณโร นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครที่ดูแลคนไข้เข้าร่วมในครั้งนี้
           นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ติดตาม ขับเคลื่อน เร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาล ที่ 9 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ บังเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร มาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และประชาชนที่ด้อยโอกาสเจ็บป่วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการอบรมเพื่อให้ได้แนวทางการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และประชาชนด้อยโอกาสที่ยากไร้ เจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลที่ครบถ้วน มีคุณภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการวางระบบและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่อง การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ถือได้ว่าบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้การดำเนินงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
             ด้านนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และทรงพระกรุณาห่วงใยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ด้อยโอกาส เจ็บป่วย และขาดแคลน จังหวัดสงขลาได้เห็นความสำคัญการดำเนินงานเพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริ จึงได้จัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยให้ดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพการ ดำเนินชีวิตคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดสงขลาในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน จำนวน 2 วัน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอหาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, นาหม่อมและสะเดา รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอเมืองสงขลา, รัตภูมิ, ควนเนียงและบางกล่ำ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอสิงหนคร, สทิงพระ, กระแสสินธุ์และระโนด และกลุ่มที่ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย
            ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะมาบรรยาย เรื่องบทบาทการดำเนินงานดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อหาจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา และข้อสรุปไปนำเสนอคณะกรรมการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานให้ เกิดความยั่งยืนต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์-ชัยธวัช/ภาพ
22 เม.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา