1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา  ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

        วันนี้ (22 เม.ย.62) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดรงธรรมจังหวัดสงขลา  ผู้แทนปลัดจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

        นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า   การขอรับรองมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคองค์กรโดยมีองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา พิจารณารับรอง กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร ปัจจุบันการจดทะเบียนรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2548-2561 มีองค์กรทั้งสองประเภทได้รับการรับรองและจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฯ ทั่วประเภท จำนวนทั้งสิ้น10,934 องค์กร โดยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 5,375 องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,559 องค์กร

            นอกจากนี้มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานะและรับทราบสถานการณ์ขององค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 451 องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 218 องค์กร รวมจำนวน 669 องค์กร ตลอดจนการรับทราบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา ตลอดจนการขอรับรองมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 10 องค์กรและการปรับเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 7 องค์กร

 

ภาพ/อรรคพงษ์   บุญชีพ

ข่าว/ประชา โชคผ่อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา