1.1

รมช.ศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ ระหว่าง สอศ. กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้และแนวทางการสร้างความร่วมมือ


          วันนี้ (22 เม.ย. 62) ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ ระหว่าง สอศ. กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขานุการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ โดยมีคณะผู้บริหารสภานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
          พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆให้กับเยาวชน พัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็ง และความมันคงของชุมชนและสังคม โดยขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงานองค์กรหลักสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในแต่ละระดับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาขีดความสามารถทักษะด้านการกีฬา เนื่องจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่นชอบการเล่นกีฬาหลากหลายประเภท
         กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าแข่งขัน MOE CUP U18 ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีเยาวชนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 200 ทีมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวขนนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 19 ปี เข้าแข่งขัน MOE CUP U19 และในปีเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมสานฝันการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดการแข่งขันฟุตบอล MOE CHAMPION CUP โดยการนำแชมป์ฟุตบอลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมแข่งข้นเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา
          สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้, พัฒนาเยาวชนด้านกีฬาโดยสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้, พัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมฟุตบอลทีมเสือใต้ยูไนเต็ด เพื่อมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนันสนุนนักกีฬา รวมทั้งครูพลศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา -อรรถวุฒิ/ภาพ
22 เม.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา