1.1

ศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 137 ปี "วันศาลยุติธรรม" ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อวงการศาล และประเทศชาติ


          วันนี้ (23 เม.ย. 62) ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล 137 ปี “วันศาลยุติธรรม” โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองเสธ.ทรภ.2 พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ชัยโยธา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม
          นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 เมษายนของทุกปีเป็นวันศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเล็งเห็นว่าการยุติธรรมอันเดียวเป็นการที่สำคัญยิ่งใหญ่ จึงมีพระราชดำริให้ปฏิรูประบบศาลไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ เป็นการวางรากฐานระบบศาลไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชนซึ่งการจัดงานสถาปนาศาลยุติธรรมจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ ศาลจังหวัดสงขลาและกิจกรรมการบริจาคโลหิต
          สำหรับการจัดงานวันศาลยุติธรรม ครั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติโดยให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติและเป็นกลาง โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมเพื่อกระทำความดีตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง และบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนและสถาบันศาลยุติธรรมสืบไป  


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
23 เม.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา