1.1

จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

        วันนี้ (25 เม.ย. 62) ที่วัดเชิงแสกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายครรชิต กปิลกาญจน์  นายอำเภอกระแสสินธุ์ ทพ.ญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายทิวา สังขบุญญา นายกเทศมนตรีตำบลเชิงแสนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

          นายครรชิต กปิลกาญจน์  นายอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล อาทิ การให้บริการด้านสุขภาพ  การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน อำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่

         สำหรับตำบลเชิงแส เป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอกระแสสินธุ์ เดิมชื่อว่า "ซินแส" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เชิงแส" ตำบลเชิงแสมีขนาดพื้นที่ประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร(พื้นน้ำ 40 ตรม.) หรือจำนวน 23,427.5 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศ ทิศตะวันตกเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลสาบสงขลามีภูเขาในพื้นที่ 2 ลูก คือเขาในและเขารัดปูน มีคลองเชิงแสเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสายหลักที่สำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม 92 % รับจ้าง 5% อื่น ๆ 3%

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจำนวน 70 ถุง และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 180 ถุง โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ถุง โดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

         จากกนั้นหลังพิธีเปิดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะร่วมกันปล่อยปลาบริเวณสระภายในวัดเชิงแสกลาง เพื่อปล่อยชีวิตปลาให้เป็นอภัยทานและเดินเยี่ยมชมบูทของส่วนราชการต่างๆ ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของจังหวัดสงขลา

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์-อรรถวุฒิ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 เม.ย. 62