1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

         วันนี้ (26 เม.ย. 62) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ นำหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศาลาเอนกประสงค์และพื้นที่โดยรอบ หมู่ที่ 17 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยสวยงามนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

          จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกัน 3 ครั้ง และชูมือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสมัครสมานสามัคคี ต่อจากนั้นได้กล่าวสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

          โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า "รักษา สืบสาน ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา"

          สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ประกอบด้วย การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เก็บขยะตลอดสองข้างทางถนน การปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลคลองสวย น้ำใส ให้ชุมชนน่าอยู่ต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์-อรรถวุฒิ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 เม.ย. 62