1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 16 อำเภอ พร้อมกับชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

       วันนี้ (1 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ปภ.เขต12 สงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์  รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวลประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากอำเภอ สำนักงานโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรายงานสถานการณ์และแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 5 อำเภอ 10 ตำบล 41 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 649 ครัวเรือน 2,352 คน ขาดน้ำอุปโภคบริโภค 16 หมู่บ้านและน้ำเพื่อการเกษตร 25 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย, สิงหนคร, คลองหอยโข่ง, สทิงพระ, นาหม่อมและสะเดา ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรับทราบ เข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านเกษตรกรรมจากปัญหาภัยแล้ง

          สำหรับสถานการณ์ด้านน้ำท่าและอ่างเก็บน้ำของจังหวัดสงขลา โดยน้ำในอ่างคลองจำไหร มีปริมาณน้ำ 56% อ่างคลองหลา มีปริมาณน้ำ 70% และอ่างสะเดา มีปริมาณน้ำ 61 % มีค่าเฉลี่ย 62 % ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและน้ำท่าโดยรวมของสภาพน้ำท่าและอ่างเก็บน้ำของจังหวัดสงขลาขณะนี้มีค่าเฉลี่ย 18 % ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรและสภาวะน้ำทะเลที่มีระดับความเค็มนั้นเป็นไปตามเวลาและฤดูกาลของสภาวะซึ่งภาพรวมของน้ำเค็มขณะนี้สามารถแก้ไขให้ใช้ประโยชน์กับเกษตรกรได้

      ด้านสภาพอากาศของจังหวัดสงขลายังมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณอำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมอาจมีฝนได้บ้าง แต่ยังต้องติดตามสภาพเอื้อในด้านอื่นๆ อย่างใกล้ชิดเพราะยังอยู่ในช่วงแล้งและมีฝนเล็กน้อย

.

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด  /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

1 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา