1.1

รองผู้ว่า ฯ เปิดงานวันแรงงานจังหวัดสงขลา ภายใต้คำขวัญ“สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข” เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังสามัคคีของนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันแรงงานประจำปี 2562

     วันนี้ (1 พ.ค. 62) ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลานายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมืองสะอาดใจสร้างนิสัยสร้างสุข”  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีของนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุรสิงห์  จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายนิยม  สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน  เส้งวั่นท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติผู้แทนนายจ้างผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

     นายสุรสิงห์  จุนณศักดิ์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติโดยกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบการพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี นับเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้างและลูกจ้างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแสดงพลังสามัคคีและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

     ซึ่งจังหวัดสงขลาตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปีในแต่ละปีจะกำหนดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปโดยในปีนี้คณะกรรมการจัดงานมีความเห็นร่วมกันในการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมืองสะอาดใจสร้างนิสัยสร้างสุข” โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะบริเวณหาดชลาทัศน์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อน 12 วาระสงขลาที่ต้องการให้สงขลาเป็นเมืองสวยสะอาดซึ่งจะรณรงค์ให้ชาวสงขลาแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบเก็บขยะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะรวมทั้งทำให้หาดสมิหลาสวยสะอาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ประชา  โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 พ.ค. 62