1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซักซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันนี้ (2 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานซักซ้อมแผนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายปัญญาวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัด ผู้แทนอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

         นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะในการเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้จังหวัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะมาร่วมชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการ เสด็จเถียบพระนคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น., คัดกรองบุคคลที่แสดงความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ, พิจารณาบุคคลมีความสมัครใจ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า เฝ้าฯ, ให้คำแนะนำบุคคลที่ไม่เหมาะเดินทางกับคณะ เช่น มีโรคประจำตัวที่แพทย์ต้องเฝ้าระวัง บุคคลที่ไม่แข็งแรงและไม่สามารถเดินเท้าเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตรได้ รวมถึงบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ ใกล้คลอด เป็นต้น แต่หากประสงค์เดินทางกับคณะต้องมีความเห็นของแพทย์ให้รวมเดินทางได้และต้องมีผู้ติดตามดูแลได้ตลอดเวลา, พิจารณาบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ หรือร่วมเดินทางกับคณะ เช่น บุคคลวิกลจริต ผู้ป่วยทางจิตเวช บุคคลต้องเฝ้าระวังตามที่จังหวัดเห็นสมควรและห้ามพกพาอาวุธ ทุกชนิด

         สำหรับจังหวัดสงขลาได้จัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่ง ประกอบด้วย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสิงหนครและอำเภอสทิงพระ พร้อมกันในเวลา 13.00 น. อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา อำเภอจะนะและอำเภอบางกล่ำ พร้อมกันในเวลา 13.30 น.และอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม พร้อมกันในเวลา 13.30 น. และเดินทางถึงจุดรวมพล ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเวลา 14.30 น.และเดินทางออกจากจุดรวมพลในเวลา 16.00 น.

          ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนที่ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสวมใส่เสื้อสีเหลืองประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน  ชุดสุภาพ เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ในกรณีเป็นจิตอาสาพระราชทานให้สวมหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและติดบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี นอกจากนี้ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นส่วนตัวมาได้ เช่น ยา แว่นตากันแดด หมวก (ยกเว้นสีดำ)เมื่อริ้วขบวนเสด็จผ่านให้ถอดหมวก ถอดแว่นตากันแดดเก็บไว้ให้เรียบร้อย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

2 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา