1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก

      วันนี้ (3 พ.ค. 62) ที่บ้านรำแดง ม.3 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายราชิตสุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กว่า 500 คน

        นายราชิตสุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 1หมู่บ้าน รวม 16 หมู่บ้านในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในลักษณะโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

        นอกจากนี้ได้จัดทำป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อให้สมาชิกของชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว 
อรรคพงษ์-อรรถวุฒิ/ภาพ
3 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา