1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มุ่งพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

          วันนี้ (8 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและคณะทำงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

         นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มงานเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,300 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

        ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นเนื้อหาในเรื่องปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวทางการเก็บรวบรวม ข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency AssessMent : EIT) ตลอดจนการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 พ.ค. 62