1.1

ผวจ. สงขลา เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สงขลาเปิดประตูเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล" (Smile City for All Songkhla)
          วันนี้ (11 พ.ค. 62) ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และบรรยายพิเศษ เรื่อง สงขลาเปิดประตูเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการเข้าร่วม
          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดให้สงขลาเป็นเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla) โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการ โรงพยาบาลและพื้นที่สาธารณะสำหรับรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเขาถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ที่มุ่งเน้นจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม และสารชีวิตได้อย่างอิสระ
          ด้านนายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสงขลามีคนพิการทางการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุจากจราจรหรือจากสาเหตุ อื่นๆ อาทิ ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต นำมาซึ่งความพิการที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทำให้การใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนไป จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในช่วงแรกจะไม่สามารถยอมรับในสิ่งเกิดขึ้น การดำรงชีวิตในการทำกิจวัตรประจำวันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภาระต่างๆจึงต้องตกอยู่กับผู้ดูแล ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไม่มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลคนพิการ ทำให้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเกิดปัญหาระหว่างกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทำให้คนพิการ ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ จึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง รวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 พ.ค. 62