1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสงขลา

        วันนี้ (13 พ.ค. 62) ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานปกครองจังหวัดสงขลา สํานักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานธกสจังหวัดสงขลา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม

         โดยประเด็นการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของจังหวัดสงขลา และการหารือเพื่อยุติเรื่องการกู้ยืมกองทุนหมุนเวียน ฯ เนื่องจากไม่เข้าระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2561 จำนวน 2 ราย รวมไปถึงการพิจรณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียน ฯ อีกจำนวน 2 ราย

          สำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น , เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม ซึ่งผู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงินเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้านี่หรือบุคคลอื่นในที่สุด , เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝากจำนองหรือกู้ยืมเงิน , เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น

          ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจนหรือเป็นบิดามารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจน เกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และเป็นเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีขอกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม

 

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 พ.ค.62