1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในประเด็น สงขลาสวย สะอาด

       วันนี้ (14 พ.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ในประเด็น สงขลาสวย สะอาด โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระสงขลา ในวาระที่ 1 สงขลาสวย สะอาด ซึ่งได้มีการแบ่งแยกการดำเนินงานเป็น 7 ประเด็น ประกอบด้วย การแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขยะ คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดโฟมลดพลาสติก ตลาดสดสะอาด หาดสมิหลาสวยสะอาด ถนนเข้าสู่เมืองสวยสะอาด และการฟื้นฟูพัฒนาคลองสำโรง

       ในการนี้ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนส่วนราชการ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการดำเนินสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการทำให้สงขลาเป็นเมืองสวยสะอาด

 

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ / ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 พ.ค.62