1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม


          วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสงขลา โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลควนลังและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


           นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลากำหนดวาระพัฒนา "สงขลา สวย สะอาด" และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์การจัดการขยะจังหวัดสงขลา ได้จัดแบ่งกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการขยะ (Cluster) เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีเทศบาลนครสงขลาเป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 แห่งเข้าร่วมและมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 280 ตันต่อวัน, กลุ่มที่มีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 แห่งเข้าร่วมและมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 410 ตันต่อวัน, กลุ่มที่มีเทศบาลเมืองบ้านพรุเป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งร่วมในกลุ่มและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 110 ตันต่อวัน, กลุ่มที่มีเทศบาลเมืองสะเดาเป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 แห่งร่วมในกลุ่มและมีปริมาณขยะที่เกิด ขึ้นประมาณ 175 ตันต่อวัน, กลุ่มที่มีเทศบาลตำบลบ่อตรุเป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 แห่งร่วมในกลุ่มและมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 60 ตันต่อวันและกลุ่มที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่งเป็นเจ้าภาพหลัก มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่งร่วมในกลุ่มและมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 40 ตันต่อวัน โดยการดำเนินงานของทั้ง 6 กลุ่มอยู่ภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จังหวัดสงขลา


         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามสถานการณ์ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยบริษัทจีเดค จำกัด เนื่องจากการกำจัดขยะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบโรงกำจัดขยะทั้งในด้านกลิ่น ควันและฝุ่นจึงมีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้มีการออกมาตรการไม่ให้รับกำจัดขยะจากท้องถิ่นอื่นจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน พร้อมทั้งการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการขยะต่อไป


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์-ชัยธวัช /ภาพ
15 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา