1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 พร้อมการเปิดทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา- บูกิตกายฮิตัมเป็น 24 ชม. เริ่ม 17 มิ.ย. นี้

       วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมนิคมแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด สำนักงานทางหลวงที่ 18 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เทศบาลสำนักขามเข้าร่วม

       นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดยมีท้องที่ประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักแต้วของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื่องจากว่าการ ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 มีกำหนดการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 แต่เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 กับถนนสายหลักสายทางหลวงหมายเลข 4 ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรองรับ ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสงขลาจึงได้มีการพิจารณาและเห็นพร้อมกันว่าการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ทล.4) กับทางหลวงหมายเลข 4369 ( พรุเตียว )- ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนประกอบกับเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาอีกด้วย

      ซึ่งการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ ทล.4 (เพรชเกษม)-ทล.4369 (พรุเตียว)-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอแบบก่อสร้างพร้อมประมาณการราคา ควบคู่กับการชดเชยที่ได้รับผลกระทบ การนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกแนวเขตก่อสร้างโครงการและแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ

        สำหรับการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา- บูกิตกายฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร และช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจากผลการศึกษา พบว่า จะส่งผลดีทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่คิดจากค่าน้ำมันประมาณวันละ 4แสนบาทและยังช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าบริเวณชายแดนเพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้การทดลองขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้งได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และประเภทรถพ่วง ไม่รวมรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-อรรคพงษ์ /ภาพ
15 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา