1.1

จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

       วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่วัดพังตรี อ.ระโนด จ.สงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด กิ่งกาชาดจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

         นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่การให้บริการด้านสุขภาพ , การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่
        ปัจจุบันตำบลระวะ มีอาชีพ เลี้ยงกุ้งเลี่ยงปลาทำสวนเลี้ยงสัตว์ รับราชการและรับจ้างทั่วไป ด้านศาสนาและวัฒนธรรมการนับถือศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม ในเขตตำบลระวะมีวัดจำนวน 7 แห่ง นอกจากนี้ ปัญหาของตำบลระวะที่พบเป็นประจำทุกปี คือ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของตำบลระวะประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการทำให้เสียทัศนียภาพภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วย
         ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วย กิ่งกาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

 

ประชา โชคผ่อง / ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา