1.1

จังหวัดสงขลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2562

      วันนี้ (17 พ.ค.  62 )ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลาตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนคณะครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

         นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลากล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมเถรสมาคมครั้งที่ 9/2562 มติที่ 184 / 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี 2562 ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศโดยกำหนดให้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2512 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

         ซึ่งการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขสืบสานพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไป

         โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ ขบวนแห่รถบุษบก 4 สังเวชนียมสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ/การสาธิตการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การเสวนาธรรม/อภิปรายธรรมการแสดงนิทรรศการ/การแสดงการจัดโต๊ะหมู่บูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวิสาขบูชา

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 พ.ค. 62