1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า เพื่อขับเคลื่อนภารกิจจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

       วันนี้ (17 พ.ค. 62) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมพบปะและหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในกิจกรรมการเสวนายามเช้า ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัดและภารกิจต่าง ๆ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

      ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมว่า กิจกรรมเสวนายามเช้า ถือว่าเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศิริลักษณ์  แคล้วคลาด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา//รายงาน