1.1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ต้องขังให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศผ่านการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการกีฬา

       วันนี้ (17 พ.ค. 62) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา โดยมีนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา/รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ต้องขังเข้าร่วม

      นายประเทียบ ภูมิแก้ว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬา ประจำภาคใต้ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และได้ มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลาขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการ กีฬาแก่ผู้ ต้องขัง ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำอีก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาปันจักสีลัต จำนวน 40 คน กีฬาฟุตซอล จำนวน 40 คน กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 40 คน กีฬามวยสากลสมัครเล่น จำนวน 40 คน และกีฬามวยไทยสมัครเล้น จำนวน 40 คน รวมผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวนจำนวน 250 ชั่วโมงดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนสิงหาคม 2562

       สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกันในพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ต้องขังให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ โดยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการกีฬา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้และเป็นการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุน บุคลากร อุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬา การทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้ต้องขังไปสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาและในส่วนของทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กรมราชทัณฑ์มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษา เรียนรู้และเก็บข้อมูลด้านวิชาการ การทำการวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพผู้ต้องขังของทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 พ.ค. 62