1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 มุ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

      วันนี้ (21 พ.ค. 62) ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางวราภรณ์ ชวพงษ์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางผุสดี จ่ายเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สํานักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (สงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณา แผนประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลาที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติ ครม. วันที่ 29 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ ตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน, การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน, การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น, การบริหารจัดการมลพิษทางระบบและระบบการทำงานของภาครัฐ กลุ่มที่ 2 การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมของรัฐ, สังคมสูงวัย, คนและการศึกษา, เศรษฐกิจฐานราก, การยกระดับบริการสาธารณสุขและการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กลุ่มที่ 3 การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 2 ประเด็น การสร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรวมทั้งสอดคล้องกับวาระจังหวัดสงขลา 12 วาระโดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการพร้อมทั้งมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จากจังหวัดสงขลา 3 โครงการ

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-อรรคพงษ์-อรรถวุฒิ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 พ.ค. 62