1.1

รองผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2562 และการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562

       วันนี้ (22 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2562 และการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานที่กี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัด บริษัทกลางฯ จำกัด สาขาสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและผู้แทนอำเภอเข้าร่วมเพื่อรายงานผลการดำเนินการและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในพื้นที่

       นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ด้านคน เกิดจากผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน อาทิ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น, ด้านยานพาหนะ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาและเป็นอุบัติเหตุใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ชนกับปิกอัพและรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋งใส่ จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถมอเตอร์ไซค์ นอกจากนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความพร้อมและอุปกรณ์พื้นฐานในยานยนต์ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย, ด้านถนน การขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด การจราจรที่หนาแน่น ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์และถนนบางสายไม่ได้มาตรฐานและในด้านสิ่งแวดล้อม ถนนลื่น เนื่องจากมีการสาดน้ำกันเยอะ ต้นไม้ข้างทาง บดบังทัศนียภาพในการขับขี่ อุปกรณ์ควบคุมการ อาทิเครื่องหมายจราจรป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์ ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปสรรคทางธรรมชาติ ทัศนวิสัยไม่ดีอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

          สำหรับสถิติการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุจำนวน 91 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 95 รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย จากพื้นที่อำเภอหาด 2 ราย อำเภอเมืองสงขลาสงขลา 2 รายและอำเภอจะนะ 2 ราย พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมา เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิดและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมารถเก๋ง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ ข่าว
อรรคพงษ์-วิทยา / ภาพ
22 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา