1.1ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ ก.ธ.จ. สงขลา ร่วมกันประชุมหารือข้อราชการ

และตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            วันนี้ (28 พ.ค. 62) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมหารือข้อราชการและตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการร่วมกับ ก.ธ.จ. สงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

 

              จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา องค์การบริหารจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 198,000,000 บาท และโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำถวายพ่อหลวง เพื่อปวงประชาเป็นสุข ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อำเภอเทพา โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอเทพา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 250,000 บาท

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้น กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา จึงมีการประชุมกันอีกครั้ง ในเวลาบ่ายโมง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาต่อไป

สุทธิดา อาสาภูธร / ข่าว

อรรถวุฒิ พุทธโร / ภาพ

28 พ.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา