1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ

เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตอบรับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 

        วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตอบรับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 6 การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมประชุม

               นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ ว 1715 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 งบกลางปี รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝาย ในการนี้กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งจำนวน 67 จังหวัด ในอัตตราไม่เกิน 30,000 สาย ภายใต้งบประมาณ 3 พันล้านบาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

            การประชุมในครั้งนี้ จึงได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยในที่ประชุมจะมีการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเอกสารและ
ข้อปฏิบัติในการอนุมัติโครงการ ซึ่งในครั้งนี้มีโครงการที่ยื่นเพื่อขออนุมัติทั้งสิ้น 23 โครงการ จาก 8 อำเภอในจังหวัดสงขลา ทุกโครงการได้ผ่านการอนุมัติในที่ประชุม และเตรียมเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจรณาเห็นชอบต่อไป

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

30 พ.ค.62

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา