1.1

รอง ผวจ.สงขลา เปิดโครงการ “English We Like 2019” โดยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดโครงการ

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ

             วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “English We Like 2019” โดยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดโครงการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ

              นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ถือว่าการจัดโครงการ “English We Like 2019” ปีที่ 10 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

            สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุก สนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง

         โดยทางบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์จัดโครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

          นอกจากนี้ โครงการ“English We Like 2019” จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง สอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รับความรู้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ

 

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ข่าว
ประชา - อรรถวุฒิ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 มิ.ย.62