1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา เปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              วันนี้ (7 มิ.ย.62) ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ป.ตรี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีโดยมีนายนอรดีน  เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสหกรณ์ ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

       นายนอรดีน  เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับงานสหกรณ์และได้ทรงรับสั่งกับอธิการบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นต้นมาและนำมาขยายผลให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและได้ขอพระราชทานน้อมนำวันที่ 7 มิถุนายนเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นประจำทุกปีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีที่ริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

        สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมหลัก 2 ด้านคือ กิจกรรมด้านความรู้ได้แก่การจัดนิทรรศการด้านการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน, การจัดฐานการเรียนรู้และการจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์สากลนักเรียนกิจกรรมเสวนาและด้านการประกวดผลงานได้แก่การประกวดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน, ประกวดร้องเพลง, การตอบคำถามชิงรางวัลรวมทั้งการจัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อทำให้ผู้ร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์นักเรียนมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักเรียนครูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์และเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา