1.1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลา

              วันนี้(7 มิ.ย.62) ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าฯราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลา  โดยมีรักษาการผู้อำนวยการศึกษาและนวัตกรรมเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครูแนะแนวอาชีพ ครูและบุคลากรด้านการศึกษาจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 66 คน เข้าร่วมการสัมมนา

            นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสดิจิทัลตลอดทั้งมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักรอัจฉริยะมามีบทบาทในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของงานและลดต้นทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อแรงงานในอนาคตที่จะถูกทดแทน โดยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมมือหาแนวทางแก้ไขทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบุคลากร เข้าสู่ตลาดแรงงานได้มาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล และได้รับความรู้จากวิทยากรเพื่อนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานต่อไป

                สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ ตลาดแรงงานในอนาคตกับการแนะแนวในสถานศึกษา การเสวนาหัวข้อ แนวทางการพัฒนากำลังแรงงานอย่างมีคุณภาพ การบรรยายหัวข้อ ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กับการแนะแนวในสถานศึกษา

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

จิรพัฒน์   วงศ์กระจ่าง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7  มิ.ย. 62