1.1

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต"

       วันนี้ (10 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต" โดยมีพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 290 คน

         นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศชาติและมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการที่จะให้ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น คงจะไม่สามารถเป็นไปได้และยากที่จะประสบผลสำเร็จเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส่วนรวมและส่งผลกระทบกับทุกคนในประเทศและทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือโดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ถือเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ของตนเอง

    ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" ทั้งนี้นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และแผนงานของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้มาซึ่งแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือ ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่จะนำไป ใช้ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานทีมีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปเพื่อลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

          ด้านพ.ต.อ. กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. (เคลื่อนที่)" ให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นคลินิกเคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตเข้าทำการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดการกระทำความผิดอันเป็นการป้องกัน (มิให้ประเทศชาติเสียหาย ข้าราชการไม่ถูกลงโทษ), การดำเนินการคัดเลือกจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขตละ 1 จังหวัดเพื่อทำการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและทำการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพในการร่วมต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ปปท. เขต 9 ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 9 และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกและนำแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาใช้ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 9

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ชัยธวัช/ภาพ
10 มิ.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา