1.1

กอ.รมน.ภาค 4 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย

       วันนี้ 11 มิ.ย. 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัยสงขลา พลตรีเพชรรงค์  สิทธิด่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา  ผู้นำชุมชน และกลุ่มมวลชนในจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

          ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้มวลชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมาย ที่มีต่อท้องถิ่นของตนเอง และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน  ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ทำให้หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการประมงนำไปสู่ระบบการวางแผน กำหนดมาตรการวางแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง /ข่าว

ประชา - อรรถวุฒิ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 มิ.ย. 2562