1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562

              วันนี้ (14 มิ.ย.62) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, ปลัดจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

              นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งที่ 1/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในเทศกาลประจำปี 2562 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ณประเทศซาอุดิอาระเบียรวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งผู้โดยสารทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            โดยจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ประจำเที่ยวบินระหว่าง Bangkok – Hatyai – Muscut – Madinah เริ่มเที่ยวบินแรก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ๆ ละ 289 คน รวมผู้โดยสาร 2,647 คน และเที่ยวบินกลับระหว่าง Jeddah – Hatyai – Bangkokตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 จนถึง 12 กันยายน 2562 มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 2,655 คน

            ทั้งนี้ การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำหัจญ์ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺในเดือนซุลฮิจญะหฺ ตามวันเวลา และสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

อรรถวุฒิ – อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา