1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลาเปิดพิธีถวายราชสดุดีชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาทำความดีร่วมเทิดไท้องค์ราชัน

       วันนี้ (17 มิ.ย.62) ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีถวายราชสดุดีชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมเทิดไท้องค์ราชันโดยมีตัวแทนลูกเสือจาก 14 จังหวัดภาคใต้และลูกเสือ เนตรนารีจากต่างประเทศเข้าร่วมในพิธี

        นายวาทิต  มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการประชุมลูกเสือเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาทำความดีร่วมใจภักดีเทิดไทองค์ราชันภาคใต้และภาคใต้ชายแดนกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 -20 มิถุนายน 2562 ณบริเวณแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

         สำหรับการจัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงระยะเวลา 5 วัน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา