1.1

คณะลูกเสือ เนตรนารี กว่า 13,000 ชีวิต รวมพลังแสดงความจงรักภักดีในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

      วันนี้ (17 มิ.ย. 62) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายโสภณ ช่วยสงฆ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาวุโส ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ ลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และลูกเสือต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและกาตาร์ เข้าร่วมจำนวน 13,620 คน

       พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา/อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมชุมนุมลูกเสือมีความมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติและความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกคือผู้ทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง
       ทั้งนี้ในงานชุมนุมลูกเสือ นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจากภูมิภาคต่างๆของไทยแล้วยังมีลูกเสือจากต่างประเทศมาร่วมงาน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้เห็นว่าคนไทยมีอัธยาศัยดี มีความจริงใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
        ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ, ให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
        สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือและสวนสนามโดยกำหนด 5วัน 4 คืน ใน 5 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน", กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ หลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือ ไม่น้อยกว่ 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน(ก.ค.- ก.ย.) โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้สถาน ศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอรับแบดจ์ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา-อรรคพงษ์/ภาพ
17 มิ.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา