1.1

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูนายสังข์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา

      วันนี้ (19 มิ.ย.62) ที่โรงเรียนบ้านคูนายสังข์อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสาทองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมี นายศักระกปิลกาญจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นางพนารัตน์  เสนเกตุ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านครูนายสังข์ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ 

       โดยในปีการศึกษา 2558โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และ “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน” ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน 2 คนประกอบด้วย เด็กหญิงกุลรัตน์  นวลศรี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (ได้ทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11/2562 เรียนต่อที่โรงเรียนนาทวีวิทยา) และนางสาวกัญญารัตน์  กล่อมภัย ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

        สำหรับโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (โรงเรียนขยายโอกาส) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 19 คนและมีนักเรียนจำนวน 163 คนมีห้องเรียนจำนวน 11 ห้องเรียนและมีระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) จำนวน 5 ห้องเรียน

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

ประชา – อรรคพงษ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 มิ.ย.62