1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

       วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรในระดับชาติแก่ผู้มีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ ให้กับหน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ สู่การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

       นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ได้ดำเนินการจัดส่งผลงานของหน่วยงาน โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดและผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ตลอดจนผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการจัดโภชนาการแก่นักเรียน ทำให้หน่วยงาน โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากร ข่าวการศึกษาได้รับโล่รางวัลในระดับชาติ ประกอบด้วย

          1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการประจำปี พ.ศ. 2562 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นายชัชชนันท์ จันทโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

        2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในระดับชาติ ได้แก่ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2, นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง, นางสาวกัญญาพร สังข์ทอง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขาพระ, นายนรา ประสงค์ผล ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง, นางวนิดา อินทรัตน์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านควนเนียง, นางศรีพิมพ์ จิตภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางธัญรดี มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       3. รางวัลโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนในระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในอันดับที่ 9 ของประเทศ ได้แก่ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-ชัยธวัช /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 มิ.ย 62