1.1

กองโลจิสติกส์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 62 ครั้งที่ 3 หัวข้อ เสริมสร้าง ติดปีกธุรกิจ  ด้วยกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สู่การค้าระดับสากล

      วันนี้ (2 ก.ค.62) เวลา. 09.30 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา  อ.เมืองสงขลา  นายภาสกร  ชัยรัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 62 ครั้งที่ 3 หัวข้อ เสริมสร้าง ติดปีกธุรกิจ  ด้วยกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนสู่การค้าระดับสากล โดยมีนายติณห์   เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์ นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นางมาลี  ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล นางวรรณี พุฒแก้ว ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา

       นายติณห์  เจริญใจผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์กล่าวว่ากรมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ของผู้ประกอบการไทยด้วยกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสู่การเป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ  และกิจกรรมพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศสู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ทักษะให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้เปิดมุมมองกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สร้างวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าด้วยโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และนำไประยุกต์ใช้เพื่อการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที....

 

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

2 ก.ค. 62