1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            วันนี้ ( 11 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีดร.มาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครองกลาง นายศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร ข้าราชการ คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
             นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการที่มีความสำคัญ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจต่อหลักการและวิธีการเลือกตั้ง ตามกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะการปกครองท้องถิ่น คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy)และการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational) รัฐต้องกำหนดให้ได้สัดส่วนกัน อันจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ ดังนั้น การศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับท้องถิ่นด้วย
             ด้านนายศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีโครงการอบรม "กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ชึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายและพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรของท้องถิ่น เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายปกครองแก่สังคม สร้างผลงานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่ประจักษ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
11 ก.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา