1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

      วันนี้ (26 ก.ค.62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธี

     ด้วยศูนย์หน่วยอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน โดยในการดำเนินการรับสมัครจิตอาสา และจัดกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วม ปฏิบัติพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดให้สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต หรือสมัครทางผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีประชาชนทั่วไปรายใหม่มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8- 25 เมษายน 2562 และสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ 904 ในระหว่างการที่ 8-9 เมษายน 2562 แต่ยังไม่ได้รับสิ่งขอพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสา 904 วปร. รวมทั้งสิ้น 3610 คน

         ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอ เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ของแต่ละอำเภออย่างสมพระเกียรติต่อไป

.

 

ชัยธวัช มากมูล /ข่าว
อรรคพงษ์ – วิทยา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 62