1.1

จังหวัดสงขลา เปิดการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นปอดของเมืองสงขลา

      วันนี้ (28 ก.ค.62) เวลา 14.00 น. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

         นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็นรวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระปณิธานบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ในการนี้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         จังหวัดสงขลาจึงได้คัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ขอใช้ที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟจังหวัดสงขลา ทำการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเมืองสงขลา โดยมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ 3 งาน 38.80 ตารางวา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นปอดของเมืองสงขลา และเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

         โดยในวันนี้ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 การปลูกต้นทองอุไร การดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างรูปประธรรม และความร่วมมือร่วมใจทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว
จิรพัฒน์ – อรรคพงษ์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ก.ค.62