1.1

รองผู้ว่า ฯ สงขลา เปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

     วันนี้ (5 ส.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม Language lap ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมอบรม

        นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาซึ่งควบคุมในพื้นที่ตำบลสำนักขามตำบลสำนักแต้วตำบลปาดังเบซาร์ตำบลสะเดา ซึ่งมี่พื้นที่ทั้งหมด 345,187 ไร่และจังหวัดใด้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วยพื้นที่พลเมืองชุมชนเน้นการอยู่ร่วมกัน ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการร่วมคิดร่วมทำและร่วมขับเคลื่อนทั้งนี้โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาปี 2562 เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยหลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางภาพทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในวันนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ

         โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปประธรรมเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนผู้ประกอบการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสงขลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบประโยชน์การดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในการเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจตลาดด้วยระบบออนไลน์

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์  /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ส.ค. 62