1.1

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

      วันนี้ (12 ส.ค. 62) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทานและบัตรประชาชนจิตอาสาให้แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ ระหว่างวันที่ 3-25 เมษายน 2562และวันที่ 21 -31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 200 ราย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่และประชานชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

      สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ถือเป็นกำลังพลจิตอาสาพระราชทานที่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดยจะต้องแต่งเครื่องแบบของกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา ซึ่งควรติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรม

 

ชัยธวัช มากมูล/ข่าว
วิทยา สันบู/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ส.ค. 62